SUSPA Etický Kodex

“Naše jednání je férové, uctivé, tolerantní, v souladu se zákonem"

 

 • 1. Preambule

  Tato směrnice jednání stanovuje základ pro chování a jednání  všech osob zaměstnaných u firmy SUSPA včetně veškerých hospodářských a společenských vztahů, zvláště pak obchodních vztahů k zákazníkům, dodavatelům a úřadům.

  Cílem této směrnice je všechny zúčastněné, především spolupracovnice a spolupracovníky firmy SUSPA upozornit, že se zde řídíme etickými směrnicemi tak, že jednáme neustále férově, uctivě, tzn. ekonomicky, ekologicky a sociálně zodpovědně.

  Stanovení cílů a jednání podniku se orientuje zvláště na ziskové hodnoty integrity jednotlivce a férové kontakty mezi sebou a vůči třetím. Naše sociální zodpovědnost se odráží v hodnotách orientujících se na intenzivní ziskové vedení podniku.  Je podstatným faktorem pro dlouhodobý úspěch našeho podniku.

 • 2. Oblast platnosti

  Tato směrnice jednání je interní závaznou normou (procesním nařízením) na základě platného práva pro všechny obchodní aktivity. Platí pro všechny zaměstnance, zvláště pak pro kontraktory, diplomanty, praktikanty aj. činné 
  u skupiny SUSPA.       

  Lokální zvláštnosti mohou vyžadovat pravidla jednání a chování, která se v jednotlivých případech rozvíjejí pomocí lokální personální oblasti.

  Všichni spolupracovníci jsou nabádáni dodržovat tuto směrnici a tím podporovat celkový dojem a úspěch podniku.

 • 3. Všeobecná pravidla jednání a chování

  Osobnost a důstojnost každého jednotlivce je respektována. U firmy SUSPA je samozřejmostí vzájemné denní důvěřivé zacházení. Toto je vyžadováno a podporováno. Problémy se musí otevřeně řešit. U firmy SUSPA panuje prostředí otevřenosti, tolerance a férového jednání.

  Za tímto účelem SUSPA vypracovala jasné a závazné zásady vedení a jednání. Od všech spolupracovníků se očekává, že budou přispívat svým chováním k pozitivní pracovní atmosféře, motivaci a nadšení v podniku.

  Vedoucí síly podporují tolerantní a férové zacházení a vytvářejí pracovní atmosféru, která umožňuje otevřenou výměnu názorů. Předcházejí neakceptovatelná chování a usmiřují při konfliktech.

  Všichni spolupracovníci reprezentují svým jednáním podnik a jeho jméno navenek, jak vůči obchodním partnerům, tak také vůči mimoslužebním aktivitám.

 • 4. Jednání vůči obchodním partnerům a úřadům

  Platby, dary nebo ostatní peněžně cenné výhody podniku nebo vlastní prostředky spolupracovníka od obchodních partnerů nebo spolupracovníků ve veřejné službě nebo jiných (třetích) s cílem nabýt zakázky nebo výhody pro firmu SUSPA, jsou bez výjimky zakázány. Je nutné dodržovat zákony a interní podnikové směrnice.

 • 5. Konflikty zájmů

  Od soukromých obchodů, které jsou v rozporu se zájmy firmy SUSPA nebo ovlivňují rozhodnutí spolupracovníků, se upouští.

  Pozvánky na akce nebo obchodní obědy, večeře smějí být přijaty, jestliže se konají v rámci běžné obchodní spolupráce  hodnotově, tak také početně přiměřeně a nejsou neobvyklé. Ve sporném případě je zapotřebí souhlasu vedení.

  Převzetí nákladů za cestovné a nocleh obchodním partnerem je zakázané (výjimka: vlastní dceřiná společnost).

  Spolupracovníci firmy SUSPA nebo její příslušníci smějí přijmout dary od obchodních partnerů nebo třetích osob jen tehdy, když jejich hodnota nepřevýší 30 EUR a pakliže jsou předány dobrovolně a neovlivní obchodní rozhodnutí.

  Není dovoleno nárokovat od dodavatelů, zákazníků nebo jiných obchodních partnerů finanční výkony nebo výhody jiného druhu pro své soukromé užití/obohacení. 

  Jestliže spolupracovník využívá výkony a služby obchodních partnerů soukromě, pak za ně zaplatí cenu na běžném trhu.

 • 6. Finanční účast

  Účast spolupracovníků firmy SUSPA na soutěžních podnicích nebo obchodních partnerech firmy SUSPA, které by mohly mít bezprostřední nebo přímé účinky na činnosti firmy SUSPA, jsou přípustné pouze po předchozím povolení obchodního vedení firmy SUSPA. Výjimky tvoří pouze účasti na společnostech zaznamenaných na burze, jestliže účast tvoří méně než 5%.

 • 7. Korupce

  SUSPA přísně zakazuje každou účast nebo snášení podplácení nebo jakoukoliv jinou formu korupce spolupracovníky nebo ze strany obchodních partnerů.

 • 8. Obchodní tajemství

  Všichni zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o provozním a obchodním tajemství během trvání obchodního vztahu a i nad tento rámec, tudíž také i po jeho ukončení.

  Je nutné dodržovat směrnice pro používání a bezpečnost softwaru a informačních technologií. Je nutné dodržovat všechna ustanovení ochrany dat.

 • 9. Všeobecné zásady sociální zodpovědnosti

  SUSPA  si stojí za sociální zodpovědností. Toto zahrnuje naši povinnost zachovávat lidská práva, dodržovat základ pro rovnocennost šancí v zaměstnání a upustit od každé formy diskriminace na základě pohlaví, rasy, postižení, původu, náboženství nebo věku jakož i od vykořisťovatelských pracovních podmínek.

  SUSPA odmítá jakoukoliv formu nucených prací a vykořisťovatelskou práci, zvláště dětskou práci.

  SUSPA dbá na přiměřené odměňování, které se normuje minimálně na zákonem zaručených minimálních mzdách popř. orientovaných na stávající trh. Zaručujeme dodržování národních pravidel pracovní doby a dovolené 
  na zotavenou.

  SUSPA zaručuje všechna opatření bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti a postará se o to, že budou dodržena všechna lokální, národní nebo mezinárodní ustanovení.      

 • 10. Ochrana životního prostředí

  Všechny platné zákony a směrnice životního prostředí musí být dodržovány. SUSPA očekává a podporuje jednání spolupracovníků zohledňující životní prostředí, zvláště zabránit znečištění životního prostředí event. ho redukovat a ochránit tak přirozené životní prostředí.

 • 11. Postoj k soutěžícím

  SUSPA dodržuje platné kartelové a obchodní zákony jakož i odpovídající zákony tvorby cen, soutěžního práva a na ochranu spotřebitelů. Tyto zakazují mimo jiné domluvy a jiné aktivity, které ovlivňují ceny nebo podmínky nebo omezují volnou soutěž nepovoleným způsobem.

  Pro obdržení informací o soutěži používáme pouze povolené prostředky. V žádném případě nestrpíme ilegální chování nebo metody, které by mohly mít za následek trestněprávní nebo závazné nároky.       

 • 12. Následky při provinění

  Každý spolupracovník firmy SUSPA si musí být vědom, že porušení této směrnice může vést k výraznému poškození podniku.

  Porušení této směrnice mohou vést k disciplinárním opatřením, k ukončení pracovního poměru nebo jiným právním krokům.

  Je úkolem každého vedoucího dbát o dodržování a prosazování této směrnice a seznamovat s ní spolupracovníky. Opomenutí a zanedbání mohou vést rovněž k disciplinárním nebo právním důsledkům.

SUSPA® Inc.

Phone 616.241.4200

Fax 616.531.3310

sim@us.suspa.com

SUSPA Inc.

Jenny Walter

Phone (616) 241 4200

sim@us.suspa.com

Kontakt-FormularKontakt-FormularKontaktní formulář

SUSPA® Inc.

Phone 616.241.4200

Fax 616.531.3310

sim@us.suspa.com

SUSPA Inc.

Jenny Walter

Phone (616) 241 4200

sim@us.suspa.com

Kontakt-FormularKontakt-FormularKontaktní formulář