Informace o ochraně dat whistleblowerů

Transparentnost a informační povinnosti pro oznamovate-le v rámci oznamovacího systému Whistleblowing podle evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

Osoba odpovědná za agendu whistleblowingu:

Příjmení, jméno:    Lenka Švihlová
Telefonní číslo:       +420 373 035 600
Emailová adresa:    bpo.suspa-cz@cz.suspa.com

vás informuje o zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s oznámeními realizovanými podle zákona o ochraně oznamovatelů a o právech, která vám náleží podle zákona o ochraně osobních údajů. 


1.    Kategorie/původ údajů

Pokud podáte oznámení prostřednictvím oznamovacího systému Whistleblowing SUSPA, budou vámi poskytnuté osobní údaje zpracovány za účelem zpracování vašeho oznámení a případného přijetí dalších opatření.
Odpovědná osoba může zpracovávat vaše osobní údaje v případě, že jste obviněnou osobou nebo jinou osobou zapojenou do věci, za účelem prověření oznámení podaného prostřednictvím oznamovacího systému a prošetření údajného porušení předpisů a právních předpisů. Údaje, které jsou zpracovávány, závisí na konkrétním oznámení v každém jednotlivém případě a také na tom, jaké informace o vás například oznamovatel poskytl. Zpracovávány mohou být například následující údaje:

 • Kontaktní údaje (např. soukromá adresa, číslo mobilního telefonu nebo pevné linky, e-mailová adresa)
 • Základní údaje (příjmení, jméno, dodatek ke jménu, datum narození)
 • Fotografie/videozáznamy
 • Časový záznam dat
 • Zvláštní typy osobních údajů: 
  • Zdravotní údaje

 

2.    Účely a právní základy pro zpracování osobních údajů

Při zpracování vašich osobních údajů jsou vždy dodržována ustanovení nařízení GDPR a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Pro zpracování osobních údajů v rámci informačního systému existují následující právní předpisy:

 • Plnění zákonné povinnosti
 • Oprávněný zájem dotyčných osob na zpracování osobních údajů za účelem prevence a odhalování protiprávního jednání a nekalých praktik nahlášených prostřednictvím oznamovacího systému Whistleblowing. 


3.    Doba uchovávání údajů

Odpovědná osoba je povinna vést elektronickou evidenci údajů o přijatých oznámeních v následujícím rozsahu:

 • datum doručení oznámení
 • jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele
 • Shrnutí obsahu oznámení a uvedení osoby, proti které je oznámení namířeno.
 • Datum dokončení posouzení přiměřenosti oznámení odpovědnou osobou nebo oprávněným úředníkem a výsledek tohoto posouzení.

Oznámení a dokumenty související s oznámením musí odpovědná osoba uchovávat po dobu 5 let od data přijetí oznámení.

 

4.    Práva dotyčných osob

Vaše práva jako dotyčné osoby jsou standardizována v čl. 15 až 22 nařízení GDPR.
Patří mezi ně:

 • Právo na informace (čl. 15 nařízení GDPR)
 • Právo na opravu (čl. 16 nařízení GDPR)
 • Právo na výmaz (čl. 17 nařízení GDPR)
 • Právo na omezení zpracování (čl. 18 nařízení GDPR)
 • Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 nařízení GDPR)
 • Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 nařízení GDPR)

 

5.    Automatizované rozhodování o jednotlivých případech

Při rozhodování nepoužíváme žádné automatizované zpracovávání.
 

Informace o oznamovacím systému

Společnost SUSPA CZ s.r.o. má nastaven vnitřní systém hlášení v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů, dále také jen „zákon“.

K dispozici jsou následující komunikační kanály:

Kontaktní údaje pro písemné zprávy :

SUSPA CZ s.r.o.

Whistleblowing

Strážská 483

348 02 Bor

E-mail: bpo.suspa-cz(at)cz.suspa.com

Kontaktní údaje pro ústní hlášení (odpovědná osoba):

Jméno:

Lenka Švihlová

Telefon:

+420 373 035 600

Společnost SUSPA CZ s.r.o. v souladu se zákonem vylučuje přijímání zpráv od jiných osob, než jsou:

 • zaměstnanci
 • uchazeči o zaměstnání
 • účastníci odborného výcviku.

V rámci ČR je také možné nahlásit přestupek Ministerstvu spravedlnosti.

Společnost SUSPA CZ s.r.o. při přijímání a zpracování zpráv postupuje v souladu se zákonem.