Zpracování osobních údajů

Vítáme vás při návštěvě našich webových stránek a těšíme se vašemu zájmu o naši společnost. Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Vaše údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a pro nás platnými prováděcími právními předpisy pro jednotlivé země. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů vás budeme podrobně informovat o zpracování vašich osobních údajů společností SUSPA GmbH a o právech, která vám přísluší.

Osobní údaje jsou informace, které umožňují identifikovat fyzickou osobu. Patří k nim zejména jméno, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, ale také IP adresa.

Anonymní údaje jsou údaje, které nelze nijak osobně vztáhnout k uživateli.

Odpovědný subjekt a inspektor ochrany údajů

SUSPA GmbH
Industriestrasse 12 - 14
D-90518 Altdorf
Německo

Phone: +420 602 722 424
sales(at)cz.suspa.com
www.suspa.com/cz/

Kontakt na inspektora ochrany údajů: datenschutz(at)de.suspa.com  

Vaše práva subjektu údajů

Nejprve bychom vás rádi informovali o vašich právech subjektu údajů. Tato práva jsou standardizována v článcích 15–22 GDPR. To zahrnuje:

 • Právo na informace (článek 15 GDPR),
 • Právo na smazání (článek 17 GDPR),
 • Právo na opravu (článek 16 GDPR),
 • Právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR),
 • Právo na omezení zpracování údajů (článek 18 GDPR),
 • Právo vznést námitku proti zpracování údajů (článek 21 GDPR).

Chcete-li tato práva uplatnit, kontaktujte nás prosím na adrese: datenschutz(at)de.suspa.com. Totéž platí, pokud máte otázky týkající se zpracování údajů v naší společnosti. Také vám přísluší právo podat stížnost u úřadu pro dohled nad ochranou údajů.

Práva na námitku

V souvislosti s právy na námitku prosím dbejte následujícího: 

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo proti tomuto zpracování údajů kdykoli podat námitku bez uvedení důvodů. To platí i pro profilování, pokud je spojeno s přímým marketingem.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme vaše osobní údaje k těmto účelům již dále zpracovávat. Námitka je bezplatná a může být podána bez předepsané formy pokud možno na adresu: datenschutz(at)de.suspa.com

V případě, že vaše údaje zpracováváme k ochraně oprávněných zájmů, můžete k tomuto zpracování kdykoliv vznést námitku z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

Poté vaše osobní údaje již nebudeme dále zpracovávat, ledaže budeme schopni prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo to, že zpracování má za cíl uplatnit, vykonávat nebo hájit právní nároky.

 

Cíle a právní základy zpracování údajů

Při zpracování vašich osobních údajů jsou dodržována ustanovení GDPR a všechny ostatní platné předpisy o ochraně údajů. Právní základy pro zpracování údajů vyplývají zejména z čl. 6 GDPR.

 

Vaše údaje používáme k navazování obchodních kontaktů, plnění smluvních a zákonných povinností, provádění smluvního vztahu, nabízení výrobků a služeb a posílení vztahů se zákazníky, což může zahrnovat také analýzy pro marketingové účely a přímý marketing. 

 

Váš souhlas také představuje požadavek ke svolení z hlediska práva na ochranu údajů. Tímto prohlašujeme, že vás budeme informovat o účelu zpracování údajů a vašem právu na námitku. Pokud se souhlas týká rovněž zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, výslovně na to v souhlasu upozorníme, čl. 88 odst. 1 GDPR.

 

Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů ve smyslu čl. 9 odstavce 1 GDPR probíhá pouze v případě, že je to požadováno na základě právních předpisů a není důvod se domnívat, že na vyloučení zpracování převažuje váš chráněný zájem, čl. 88 odst. 1 GDPR.

 

Předání třetí straně

Vaše údaje předáme třetí straně pouze v rámci zákonných ustanovení nebo s příslušným souhlasem. V opačném případě předání třetí straně neprobíhá, ledaže jsme k tomu povinni na základě nezbytných právních předpisů (předání externím subjektům jako např. orgánům dohledu nebo donucovacím orgánům).

Příjemce údajů / kategorie příjemců

V rámci naší společnosti zajistíme, že vaše údaje obdrží pouze osoby, které je potřebují k plnění svých smluvních a zákonných povinností. Vaše údaje přejdou k plnění vašich požadavků na přidružené společnosti: SUSPA GmbH, SUSPA Vertriebsgesellschaft mbH, SUSPA UK Ltd. 

V mnoha případech jsou naše specializovaná oddělení při plnění svých úkolů podporována poskytovateli služeb. Se všemi poskytovateli služeb byla uzavřena potřebná smlouva z hlediska práva o ochraně údajů. Určité údaje, které jsou generovány při surfování, poskytujeme poskytovatelům marketingových služeb k analýze dat.

 

Předání do třetí země / záměr předání do třetí země

Předání údajů do třetích zemí (mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor) probíhá pouze v případě, že je to nutné k provádění závazkového vztahu, předepsáno ze zákona nebo jste nám k tomu udělili svůj souhlas.

Vaše osobní údaje nepředáváme poskytovateli služeb ani koncernovému podniku mimo Evropský hospodářský prostor.

 

Doba uchovávání údajů

Vaše údaje uchováváme, pokud jsou potřebné k příslušnému účelu zpracování. Vezměte prosím na vědomí, že četné lhůty uchovávání (nutně) vyžadují další uchovávání údajů. To se týká zejména povinností uchovávání z hlediska obchodního nebo daňového práva (např. obchodní zákoník, daňový řád atd.). Pokud neexistují další povinnosti uchovávání, budou údaje po dosažení účelu rutinně smazány.

Navíc platí, že údaje můžeme uchovávat, pokud jste nám k tomu dali své svolení nebo pokud dojde k právním sporům a my použijeme důkazní prostředky v zákonné promlčecí lhůtě, která může činit až třicet let; běžná promlčecí lhůta činí tři roky.

 

Bezpečný přenos vašich údajů

Abychom co nejlépe chránili u nás uchovávané údaje před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob, používáme příslušná technická a organizační bezpečnostní opatření. Bezpečnostní úrovně jsou neustále revidovány ve spolupráci s bezpečnostními odborníky a přizpůsobují se novým bezpečnostním standardům.

Výměna údajů z našich webových stránek a na ně probíhá šifrovaným způsobem. Jako přenosový protokol nabízíme pro naše webové stránky HTTPS, v každém případě s využitím aktuálních šifrovacích protokolů TLS 1.2. Kromě toho nabízíme našim uživatelům šifrování obsahu v rámci kontaktních formulářů. Dešifrování těchto údajů můžeme provést jen my. Je také možné využívat alternativní způsoby komunikace (např. pošta).

Povinnost poskytovat údaje

K založení, provádění a ukončení závazkového vztahu a s tím spojených smluvních a zákonných závazků jsou nezbytné různé osobní údaje. Totéž platí pro použití našich webových stránek a různých jimi poskytovaných funkcí.

Podrobnosti jsme k tomu shrnuli ve výše uvedeném bodě. V určitých případech musí být údaje shromažďovány nebo poskytovány také na základě zákonných ustanovení. Vezměte prosím na vědomí, že bez poskytnutí těchto údajů není možné zpracovat vaši žádost nebo provádět z toho vycházející závazkový vztah.

Kategorie, zdroje a původ údajů

Jaké údaje zpracováváme, to určuje příslušný kontext: To závisí na tom, zda např. zadáte online objednávku, odešlete požadavek do našeho kontaktního formuláře nebo podáte reklamaci.

Vezměte prosím na vědomí, že informace pro zvláštní situace zpracování poskytujeme také samostatně na vhodném místě, např. při žádosti o kontakt.

Při návštěvě našeho webu shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

 • Je poskytnut referer, který se jako takový uloží v protokolu
 • Použitý webový prohlížeč a použitý operační systém
 • IP adresa přidělená vaším poskytovatelem internetových služeb (anonymizovaně)
 • Požadované soubory, přenášená množství dat, soubory ke stažení / export souborů
 • Údaje o webových stránkách, které u nás navštívíte, včetně data a časud time

Zdůvodůtechnickébezpečnosti(zejménak zabránění pokusům o útok na náš webový server) se tyto údaje uchovávají v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Anonymizace zkrácením IP adresy probíhá okamžitě, takže není vytvořen žádný vztah k uživateli.

V rámci žádosti o kontakt shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

 • Příjmení, jméno
 • Kontaktní údaje
 • E-mailová adresa
 • Země
 • Informace o přáních a zájmech


V rámci žádosti o kontakt CAD konfigurátoru získáváme a zpracováváme následující údaje:

 • Příjmení, jméno
 • Firma
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Adresa (adresa, PSČ, země)
 • Údaje o množství
 • Komentář

Výběr místního jazyka

Při návštěvě naší internetové stránky krátkodobě shromažďujeme úplnou IP adresu, abychom vám mohli automaticky poskytovat naši nabídku internetových stránek v místním jazyce. Vaši IP adresu při tom u nás neukládáme, nýbrž po výběru jazyka ji ihned opět zahodíme. V tomto ohledu neprobíhá ani předání vaší adresy třetí straně. Tímto způsobem se spoléháme na náš oprávněný zájem podle článku 6 I f GDPR na poskytování atraktivního a snadno přístupného webu.

Kontaktní formulář / kontaktování e-mailem (čl. 6 odst. 1 písm. a, b GDPR)

Na našich webových stránkách je k dispozici kontaktní formulář, který lze použít k elektronickému kontaktování. Pokud nám napíšete prostřednictvím kontaktního formuláře, zpracujeme vaše údaje uvedené v kontaktním formuláři k tomu, abychom vás kontaktovali a odpověděli na vaše dotazy a přání.

Při tom je respektována zásada úspornosti údajů a prevence zbytečných údajů tím, že musíte uvést pouze informace, které nutně potřebujeme, abychom vás kontaktovali. To je vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa a samotné pole zprávy. Navíc se z důvodu technické nutnosti a právní ochrany zpracovává vaše IP adresa. Všechny ostatní údaje představují dobrovolná pole a mohou být uvedena volitelně (např. k individuálnějšímu zodpovězení vašich otázek).

Pokud nás kontaktujete e-mailem, zpracujeme osobní údaje poskytnuté v e-mailu pouze za účelem zpracování vaší žádosti. Pokud k navázání kontaktu nevyužijete nabízené formuláře, nebudou shromažďovány žádné údaje přesahující tento rámec.

Kontaktní formulář v rámci CAD konfigurátoru (čl. 6 odst. 1 písm. a, b EU GDPR)

V rámci CAD konfigurátoru je k dispozici další kontaktní formulář, který můžete využít pro navázání elektronického kontaktu. Pokud nám přes tento kontaktní formulář napíšete, zpracujeme Vaše údaje pro navázání kontaktu a vyhotovení individuální nabídky.
Proto předáme Vaši žádost o kontakt příslušným osobám v odpovědné společnosti SUSPA. Pokud nás kontaktujete ze země, v níž společnost SUSPA nemá vlastní pobočku, bude žádost předána našemu příslušnému kontaktnímu partnerovi na místě. Dojde k tomu na základě našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f EU GDPR, abychom Vás mohli nekomplikovaně a rychle kontaktovat. Máte právo vznést proti tomu námitku. Seznam společností SUSPA, které jsou pro Vás potenciálně příslušné, najdete zde: https://www.suspa.com/cz/kontakty/mezinarodni-obchodni-zastoupeni
Vaše osobní údaje (jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, firma, pro niž pracujete, adresa (adresa, PSČ, město, země) a údaje o množství) můžeme zpracovávat proto, abychom s Vámi navázali kontakt a vyhotovili pro Vás individuální nabídku.
Abychom bezpečnost a důvěrnost Vašich údajů co nejlépe chránili, realizujeme odpovídající bezpečnostní opatření. Vaše žádost se k nám přenáší v šifrované podobě. Z nezbytných technických důvodů a právního zabezpečení navíc zpracujeme Vaši IP adresu.
Vaše údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nutné pro zpracování Vaší žádosti. Upozorňujeme na to, že četné povinnosti na uchování podmiňují skutečnost, že se údaje dále uchovávají (musí uchovávat). To se týká především obchodně právních nebo daňově právních povinností na uchování (např. obchodní zákoník, daňový řád atd.).
K předávání údajů třetím zemím (mimo Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor) dochází zásadně pouze v případě, že je to nezbytné pro zpracování Vašich žádostí a pro realizaci závazkového vztahu, je to zákonem předepsané nebo jste nám k tomu udělili svůj souhlas. U příslušných žádostí (o kontakt) mohou být kontaktní údaje předávány do třetích zemí příslušnému subjektu SUSPA (např. USA, UK, Indie atd.).

Automatizovaná rozhodování jednotlivých případů

K rozhodování nepoužíváme žádné čistě automatizované procesy zpracování.

Soubory cookies (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR / čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR při souhlasu)

Naše internetové stránky využívají na několika místech tzv. soubory cookies. Ty slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a které ukládá váš prohlížeč (lokálně na pevném disku).

Tyto soubory cookies nám umožňují analyzovat, jak uživatelé používají naše webové stránky. Tak můžeme obsahy webových stránek upravit podle potřeb návštěvníků. Soubory cookies nám také umožňují měřit efektivitu určité reklamy a umístit ji například podle tematických zájmů uživatele.

Většina námi používaných souborů cookies jsou tzv. „Session Cookies“. Ty budou po vaší návštěvě automaticky smazány. Trvalé soubory cookies se automaticky vymažou z vašeho počítače po uplynutí jejich doby platnosti (zpravidla šest měsíců) nebo je vymažete sami před datem vypršení platnosti.

Většina webových prohlížečů akceptuje soubory cookies automaticky. Nastavení svého prohlížeče můžete zpravidla také změnit, pokud informace raději nechcete odesílat. Nabídky naší internetové stránky můžete i nadále používat bez omezení (výjimka: konfigurátory).

Soubory cookies používáme k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Dále používáme soubory cookies, které nám umožňují analyzovat, jak uživatelé používají naše webové stránky. Obsahy tak můžeme upravit podle potřeb návštěvníka. Soubory cookies nám také umožňují měřit efektivitu určité reklamy a umístit ji například podle tematických zájmů uživatele.

Soubory cookies se ukládají v počítači uživatele a z něj jsou přenášeny na naší stránku. Proto jako uživatel máte nad používáním souborů cookies plnou kontrolu. Změnou nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete přenos souborů cookies deaktivovat nebo omezit. Dále je možné již

uložené soubory cookies kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné u všech běžných internetových prohlížečů.

Upozornění: Pokud deaktivujete nastavení souborů cookies, nemusí být případně plně použitelné všechny funkce naší internetové stránky.

Uživatelské profily / postupy webtracking

Tato webová stránka využívá službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu používání webu. Informace o používání tohoto webu generované souborem cookie jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Aktivací anonymizace IP na této webové stránce společnost Google vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru nejprve zkrátí. Pouze ve výjimečných případech bude IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení využití webu, k sestavování zpráv o aktivitách na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webové stránky a internetu provozovateli webové stránky. IP adresa předaná vaším prohlížečem jako součást služby Google Analytics nebude sloučena s dalšími údaji společnosti Google.

Smlouva požadovaná podle zákona o ochraně údajů byla uzavřena s poskytovatelem.

Právním základem je váš informovaný souhlas dle čl. 6 (1) a GDPR. Osobní údaje uživatelů budou po 14 měsících smazány nebo anonymizovány.  Další informace o Podmínkách používání a ochraně údajů naleznete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/cz.html a https://policies.google.com/?hl=en

Ukládání souborů cookies můžete zabránit nastavením softwaru prohlížeče; nicméně upozorňujeme, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všech funkcí tohoto webu. 

Kromě toho můžete shromažďování údajů vygenerovaných souborem cookie a vztažených k vašemu používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) a jejich zpracování společností Google zabránit tím, že si stáhnete a nainstalujte plugin do prohlížeče dostupný na následujícím odkazu. [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en].

Abyste zabránili budoucímu shromažďování pomocí služby Google Analytics v rámci tohoto webu, klikněte alternativně k doplňku do prohlížeče nebo v rámci prohlížečů na mobilních zařízeních na odkaz umístěný u námitky:

Deaktivace služby Analytics 

Na vašem zařízení se při tom uloží soubor cookie deaktivace (Opt Out). Pokud své soubory cookies smažete, musíte na tento odkaz kliknout znovu.

Vezměte prosím na vědomí, že aby bylo zajištěno anonymizované shromažďování IP adres (tzv. IP maskování), na tomto webu byla služba Google Analytics rozšířena o kód „gat._anonymizeIp()“.

Námitka:

 

Deaktivace shromažďování údajů službou Google Analytics pro tento web

Google Tag Manager

Tento web používá Google Tag Manager společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Google Tag Manager slouží ke správě a spouštění značek webových stránek prostřednictvím uživatelského rozhraní. Google Tag Manager implementuje pouze značky používané na webových stránkách a sám neshromažďuje žádné osobní údaje. Samotný Google Tag Manager také na zařízení neupravuje soubory cookie. Google Tag Manager však nemá kontrolu nad tím, zda jím spravované značky nenastavují samotné soubory cookie. Pokud je deaktivován na úrovni domény nebo souboru cookie, zůstane deaktivace platná pro všechny sledovací značky implementované prostřednictvím Google Tag Manageru.

Odkazy na sociální média

Na našem webu najdete odkazy na služby sociálních médií Facebook, YouTube a LinkedIn. Odkazy na webové stránky služeb sociálních médií můžete rozpoznat podle příslušného loga společnosti. Pokud budete postupovat podle těchto odkazů, dostanete se na firemní web společnosti SUSPA GmbH v příslušné službě sociálních médií. Po kliknutí na odkaz na službu sociálních médií se naváže připojení k serverům služby sociálních médií. To znamená, že servery služby sociálních médií jsou informovány o tom, že jste navštívili náš web. Kromě toho jsou další údaje přenášeny poskytovateli služby sociálních médií. Například:

 • Adresa webové stránky, na které je aktivovaný odkaz umístěn
 • Datum a čas přístupu na web nebo aktivace odkazu
 • Informace o použitém prohlížeči a operačním systému
 • IP adresa

Pokud jste již v době aktivace odkazu přihlášeni k příslušné službě sociálních médií, může poskytovatel služby sociálních médií z přenášených dat určit vaše uživatelské jméno a případně i vaše skutečné jméno a tyto informace přiřadit vašem osobnímu uživatelskému účtu pro službu sociálních médií. Tuto možnost přiřazení k vašemu osobnímu uživatelskému účtu můžete vyloučit, pokud se předem odhlásíte ze svého uživatelského účtu. Servery služeb sociálních médií jsou umístěny ve Spojených státech a dalších zemích mimo Evropskou unii. Údaje proto může zpracovávat také poskytovatel sociálních služeb v zemích mimo Evropskou unii. Upozorňujeme, že společnosti v těchto zemích podléhají zákonu o ochraně osobních údajů, který obecně nechrání osobní údaje ve stejném rozsahu, jako je tomu v členských státech Evropské unie. Upozorňujeme, že nemáme žádný vliv na rozsah, typ a účel zpracování údajů poskytovatelem služby sociálních médií. Další informace o používání vašich údajů službami sociálních médií integrovanými na našem webu najdete v pokynech na ochranu údajů příslušné služby sociálních médií.

Prohlášení o ochraně dat v sociálních médiích

SUSPA GmbH se prezentuje na „sociálních médiích“, v tomto případě na Facebooku, YouTube a LinkedIn. Pokud máme kontrolu nad zpracováním vašich údajů, dbáme na dodržování příslušných předpisů na ochranu údajů. Níže naleznete nejdůležitější informace o zákonech o ochraně dat ve vztahu k našim stránkám fanoušků.
Jméno a adresa správců: Kromě společnosti SUSPA GmbH jsou za firemní vystoupení ve smyslu obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR) a dalších předpisů o ochraně údajů odpovědné tyto společnosti:

 • Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 náměstí Grand Canal, přístav Grand Canal, Dublin 2, Irsko)
 • Youtube (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko)
 • LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko)

Tyto platformy a jejich funkce však používáte na vlastní odpovědnost. To se týká zejména použití interaktivních funkcí (např. komentování, sdílení, hodnocení). Chtěli bychom také zdůraznit, že vaše data mohou být zpracovávána mimo Evropskou unii. Smlouva požadovaná podle zákona o ochraně údajů byla uzavřena s poskytovatelem.
Účel a právní základ: 
Sami udržujeme stránky fanoušků, abychom s nimi mohli komunikovat s návštěvníky těchto stránek a tímto způsobem je informovat o našich nabídkách. Shromažďujeme také údaje pro statistické účely, abychom vyvinuli a optimalizovali obsah a učinili naši nabídku atraktivnější. Údaje potřebné k tomuto účelu (např. celkový počet zobrazení stránky, aktivity stránky a údaje poskytnuté návštěvníky, interakce) jsou připravovány sociálními sítěmi a jsou nám k dispozici. Nemáme žádný vliv na generaci a zobrazení. Vaše osobní údaje budou navíc zpracovávány poskytovateli sociálních médií pro účely průzkumu trhu a reklamy. Je tedy možné, že např. na základě vašeho používání a výsledných zájmů se vytvářejí uživatelské profily. To mimo jiné znamená, že reklamy lze umisťovat uvnitř i vně platforem, které odpovídají vašim zájmům. Cookies jsou obvykle ukládány za tímto účelem v počítači. Bez ohledu na to lze data, která se neshromažďují přímo na vašem zařízení, také uložit do uživatelských profilů. Ukládání a analýza probíhá také na různých zařízeních, což platí zejména, ale ne výlučně, pokud jste zaregistrováni jako člen a přihlášeni do příslušných platforem. Kromě toho neshromažďujeme osobní údaje. SUSPA GmbH zpracovává vaše osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů na efektivních informacích a komunikaci v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 lit. F. GDPR. Pokud jste požádáni o souhlas se zpracováním údajů, tj. Pokud prohlásíte svůj souhlas potvrzením tlačítka nebo podobného (opt-in), právním základem pro zpracování je článkem 6 odst. 1 věta 1 lit. a., Čl. 7 GDPR.

Vaše práva / právo vznést námitku: Pokud jste členem sociální sítě a nechcete, aby síť shromažďovala o vás údaje prostřednictvím naší stránky fanoušků a propojovala je s vašimi uloženými daty členů pro příslušnou síť, musíte

 • odhlaste se z příslušné sítě před návštěvou naší stránky fanoušků,
 • smazat cookies na vašem zařízení a
 • zavřete a restartujte prohlížeč.

Po opětovném přihlášení však budete opět rozpoznatelní v síti jako konkrétní uživatel. Podrobný popis příslušných možností zpracování a možnosti odhlášení naleznete níže uvedené informace:
Facebook

Youtube

LinkedIn

Pokud jde o zpracování vašich osobních údajů, máte celkově následující práva: Právo na přístup; Právo na opravu; Právo na výmaz; Právo na omezení zpracování; Právo vznést námitku; Právo na přenositelnost dat; Právo podat stížnost odpovědnému orgánu pro ochranu údajů na nezákonné zpracování vašich osobních údajů. Protože však společnost SUSPA GmbH nemá úplný přístup k vašim osobním údajům, měli byste se přímo obrátit na poskytovatele sociálních médií, aby je prosadili, protože mají přístup k osobním údajům svých uživatelů a mohou podniknout příslušná opatření a poskytovat informace. Pokud budete stále potřebovat pomoc, pokusíme se vás samozřejmě podpořit. Kontaktujte prosím datenschutz(at)de.suspa.com.
Poznámky k autorským a uměleckým autorským právům: Pokud chcete na naší stránce fanoušků publikovat obrázky, texty, plány, videa, hudbu atd., měli byste vědět, že tím můžete převést všechna práva na užívání do sítě, což by v konečném důsledku mohlo mít právní důsledky pro vás, pokud nejste autorem nebo vlastníkem práv.
 

Online nabídky u dětí

Osoby mladší 16 let nám nesmějí bez souhlasu zákonného zástupce předávat žádné osobní údaje nebo poskytovat prohlášení o souhlasu. Rádi bychom vyzvali rodiče a zákonné zástupce, aby se aktivně podíleli na on-line aktivitách a zájmech svých dětí.

Zřeknutí se odpovědnosti

Informace na těchto stránkách jsou poskytovány bez jakékoli záruky, zejména bez výslovného nebo tichého příslibu vhodnosti pro prodejnost, vhodnosti pro konkrétní účel nebo osvobození od protiprávního jednání. SUSPA GmbH nepřijímá žádnou odpovědnost za načasování, aktuálnost nebo vady informací na těchto stránkách.

Odkazy na jiné poskytovatele

Naše webové stránky obsahují také – jasně rozpoznatelné – odkazy na internetové stránky jiných společností. Pokud jsou k dispozici odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů, nemáme žádný vliv na jejich obsah. Proto nelze za tento obsah převzít záruku a odpovědnost. Za obsah těchto stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek.

Propojené stránky byly v okamžiku propojení zkontrolovány z hlediska možného porušování právních předpisů a rozpoznatelných porušení práva. Nelegální obsah nebyl v okamžiku propojení rozpoznatelný. Trvalá kontrola obsahu propojených stránek však není bez konkrétních důkazů o porušení práva proveditelná. Po oznámení o porušení práva budou tyto odkazy okamžitě odstraněny.